Abukar Ali

Anyaak Abiel

Aref Ramazani

Asanga Seneviratne

Lena (Asma) Mirzae

Iltaf Hussain

Lan Anh Tran Nguyen

Mehak Sheikh

Meriam Abubeker

Omar Al Kassab

Priyanka Kaur

Sherry-Rose Bih

Joseph Aklilu

SHOUT OUT Speaker Shabnam

Shabnam Safa

Shout Out Speaker - Ariana Tugaga

Ariana Tugaga

Shout Out Event Host:

Shout Out Event Host:

Roghayeh Sadeghi Shout Out speaker

Roghayeh Sadeghi

Arshdeep Cheema

Arshdeep Cheema

Nyayoud Jice Shout Out speaker

Nyayoud Jice

Barry Berih Shout Out speaker

Barry Berih

Hiep Do Shout Out speaker

Hiep Do

Angela Bijimba Shout Out speakers

Angela Bijimba

Cammy Lu Shout Out speaker

Cammy Lu